Quşlarda çiçək xəstəliyi

Quşlarda çiçək xəstəliyi – çiçəyi ariola aviumkontakioz xəstəlik olmaqla dəridə spesifik çiçək yaralarının, ağız boşluğunun, yuxarı tənəffüs yollarının selikli təbəqəsində tefteriod yaralarının və konyuktivinəmələ gəlməsi ilə xarakterikdir. Çiçək xəstəliyi dünyanın bir sıra ölkələrində yayılmışdır.Onun verdiyi iqtisadi zərər xəstə quşların tələf olması və məcburi kəsilməsindən, yumurta məhsuldarlığının 5 dəfədən də artıq Read more…

Quşların nyukasl xəstəliyi və ona qarşı mübarizə tədbirləri

Nyukasl xəstəliyi (yalançı taun, atipik taun, Asiya taunu) psevdopestis aviumNyukasl quşların yüksək kontagioz virus xəstəliyi olmaqla respirator və visseral orqanların,mərkəzi əsəb sisteminin zədələnməsi və yüksək tələfat verməsi ilə səciyyələnir. Törədicisi: Paramiksoviruslar qrupundan birinci qrup serotipinə mənsub, tərkibində RNT olan virusdur. Patogenliyinin müxtəlif olmasına görə nyukasl virusu ştammlara bölünürlər: zəif ştammlar Read more…

Toyuqların infeksion bronxiti

İnfeksion bronxit – İnfectious bronchitis – toyuqların çox iti kontagioz xəstəliyi olmaqla yaşlıquşlarda yumurta məhsulunun uzun müddətə kəskin azalması, cücələrdə isə tənəffüs orqanlarının xəstələnməsi əlamətləri ilə səciyyələnir. Törədicisi virusdur. O, Coronavirus ailəsinə aid olmaqla 30 serotipi məlumdur. İnfeksion bronxit virusu xarici mühitə davamlıdır. O, xəstə cücələrin toxumasında 50%-li qliserin məhlulunda Read more…

Ətlik quşçuluq

Ətlik quşçuluq

Ətlik quşçuluq – toyuqlar çoxluq şəklində yaşayan quşlardır. İyirmiyə qədər toyuq bir xoruzun himayəsi altında azad şəkildə qrup yaradırlar.Toyuqlar təqribən 3 həftə yumurtadan cücə çıxana qədər yumurtalarının üstündə kürt yatırlar.Kürt ananın qorunması xüsusilə cücə çıxarma zamanı həyati önəm daşıyır. Toyuqlar bir-biri ilə bədən saxlanması hərəkətləri və müxtəlif səsləri çıxarmaqla ünsiyyət Read more…

Quşçuluğun inkişafı üçün çatışmazlıqların aradan qaldırılması

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda quş əti ilə respublikanın özünün iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 74 faiz olduğunu bildirmişdir: Quşçuluq təsərrüfatı   Respublikanın quşçuluq təsərrüfatlarının fəaliyyətində problemlərin mövcud olduğu bir məqamda quşçuluğun dövlət tərəfindən dəstəklənməsinə nəzarət kəsb edir. Ölkədə Read more…

Quşçuluq məhsullarının maya dəyərinə təsir edən amillər

  Respublikada quşçuluğun inkişaf etdirilməsi üçün real şərait, təcrübə və tarixi ənənələr mövcuddur. Lakin ölkədə mövcud olan quşçuluq təsərrüfatlarının əksəriyyəti tam gücü ilə işləyə bilmir. Burada əsas problemlərdən biri məhsul istehsalının maya dəyərinin baha başa gəlməsidir.   Yerli məhsulun maya dəyərini baha edən əsas amil quşçuluq üçün lazım olan xammalın (avadanlıq, Read more…

Quşların yemlənmə və saxlanma gigiyenası

Quşların sayca artırılması və məhsuldarlığının yüksəldilməsi normal yemləmə və gigiyenik tələbatların yerinə yetirilməsi şəraitində mümkündür. Normal yemləmə quşların yumurtavermə qabiliyyətini və yumurtanın inkubasiya keyfiyyətini (sağlam cücə çıxma faizini) artırır. Quşların yemlənməsi xüsusilə yumurtlama mövsümündə və tükdəyişmə dövründə daha da gücləndirilməlidir. Payız və qışda quşların yem payına 2-3 növdən, heyvani yemlər Read more…

Sahibkarlığın inkişafı üçün iqtisadi şəraitin yaradılması

 Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə edən mühüm amillərdən biri də ölkədə ümumi istehsal həcminin ildən-ilə artması və bunun ən müxtəlif sahələri əhatə etməsidir. İstehsalat və hasilatın real quruluşunun təhlili göstərir ki, burada digər təbii resursların səmərəli şəkildə mənimsənilməsi genişlənməklə, eləcə də qeyri-neft sektorunda dinamik artım yaşanmaqdadır. Bunun nəticəsidir ki, keçən Read more…

Quşçuluğun iqtisadi əhəmiyyəti

Quşçuluğun iqtisadi əhəmiyyəti – Quşçuluq kənd təsərrüfatının çox xeyirli sahəsidir. Toyuqlar 5 aylığında yumurtlamağa başlayır. 10 toyuq yumurtası 1kq mal ətinə bərabər qidalılığa bərabərdir. Beləliklə, məhsuldarlığı 230-250 yumurtadan ibarət bir toyuq ildə təqribən 25 kq ətə bərabər məhsul verir və buna da ət istehsalına nisbətən 2-4 dəfə az yem sərf Read more…

Toyuq xəstəlikləri

Yoluxucu mikroorqanizmlərlə insan, heyvan və quşların qarşılıqlı yaşayış tərzi zamanı baş verənmürəkkəb bioloji hadisə infeksion proseslə nəticələnir.İnfeksiya yoluxdurmaq,zəhərləmək – mürəkkəb bioloji proses olmaqla müəyyən xaricimühit şəraitində insan, heyvan və quş orqanizmi ilə patogenmikroorqanizmin qarşılıqlı münasibətindən ibarətdir. Bu zaman mikro və makroorqanizmlərinmüxtəlif xüsusiyyətlərindən asılı olaraq infeksion proses infeksion xəstəlik,mikrob daşıyıcılıq və Read more…