Quşların küməsdə saxlanılması

Quşların saxlanılması Quşların küməsdə saxlanılması onlar üçün çox mühimdir. Toyuqların yumurta məhsuldarlığı onların cinsindən, saxlanma sistemindən, yerləşmə sıxlığından, qrupun say tərkibindən, yaşlı və az məhsuldar toyuqların cavan toyuqlarla vaxtında əvəz olunmasından, onların saxlanma texnologiyasından və xüsusən də yemlənmənin düzgün təşkilindən asılıdır. Quşların küməsdə saxlanılması ilk olaraq onların biologiyasına görə qaydaya Read more…

Quşçuluq fermasında təmizliyin vacibliyi

Quşçuluq fermaları dünyada hər daim çox populyar olmuşdur. Belə bir fermada quşlar üçün uyğun şərtlər yaradılmış olur ki, onlar sağlam və xoşbəxt hiss etsinlər. Bu şərtlər arasında onlara gözlənilən məhsulların, suyun və havanın təmiz olması da var. Bununla yanaşı, fermada təmizlik də quşların sağlamlığı üçün ən əhəmiyyətli faktorlardan biridir. Pisliyin, Read more…

Ətlik quşçuluq

Ətlik quşçuluq

Ətlik quşçuluq – toyuqlar çoxluq şəklində yaşayan quşlardır. İyirmiyə qədər toyuq bir xoruzun himayəsi altında azad şəkildə qrup yaradırlar.Toyuqlar təqribən 3 həftə yumurtadan cücə çıxana qədər yumurtalarının üstündə kürt yatırlar.Kürt ananın qorunması xüsusilə cücə çıxarma zamanı həyati önəm daşıyır. Toyuqlar bir-biri ilə bədən saxlanması hərəkətləri və müxtəlif səsləri çıxarmaqla ünsiyyət Read more…

Quşçuluğun inkişafı üçün çatışmazlıqların aradan qaldırılması

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda quş əti ilə respublikanın özünün iqtisadi inkişaf səviyyəsinin 74 faiz olduğunu bildirmişdir: Quşçuluq təsərrüfatı   Respublikanın quşçuluq təsərrüfatlarının fəaliyyətində problemlərin mövcud olduğu bir məqamda quşçuluğun dövlət tərəfindən dəstəklənməsinə nəzarət kəsb edir. Ölkədə Read more…

Quşçuluq məhsullarının maya dəyərinə təsir edən amillər

  Respublikada quşçuluğun inkişaf etdirilməsi üçün real şərait, təcrübə və tarixi ənənələr mövcuddur. Lakin ölkədə mövcud olan quşçuluq təsərrüfatlarının əksəriyyəti tam gücü ilə işləyə bilmir. Burada əsas problemlərdən biri məhsul istehsalının maya dəyərinin baha başa gəlməsidir.   Yerli məhsulun maya dəyərini baha edən əsas amil quşçuluq üçün lazım olan xammalın (avadanlıq, Read more…

Quşların yemlənmə və saxlanma gigiyenası

Quşların sayca artırılması və məhsuldarlığının yüksəldilməsi normal yemləmə və gigiyenik tələbatların yerinə yetirilməsi şəraitində mümkündür. Normal yemləmə quşların yumurtavermə qabiliyyətini və yumurtanın inkubasiya keyfiyyətini (sağlam cücə çıxma faizini) artırır. Quşların yemlənməsi xüsusilə yumurtlama mövsümündə və tükdəyişmə dövründə daha da gücləndirilməlidir. Payız və qışda quşların yem payına 2-3 növdən, heyvani yemlər Read more…

Sahibkarlığın inkişafı üçün iqtisadi şəraitin yaradılması

 Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə edən mühüm amillərdən biri də ölkədə ümumi istehsal həcminin ildən-ilə artması və bunun ən müxtəlif sahələri əhatə etməsidir. İstehsalat və hasilatın real quruluşunun təhlili göstərir ki, burada digər təbii resursların səmərəli şəkildə mənimsənilməsi genişlənməklə, eləcə də qeyri-neft sektorunda dinamik artım yaşanmaqdadır. Bunun nəticəsidir ki, keçən Read more…

Quşçuluğun iqtisadi əhəmiyyəti

Quşçuluğun iqtisadi əhəmiyyəti – Quşçuluq kənd təsərrüfatının çox xeyirli sahəsidir. Toyuqlar 5 aylığında yumurtlamağa başlayır. 10 toyuq yumurtası 1kq mal ətinə bərabər qidalılığa bərabərdir. Beləliklə, məhsuldarlığı 230-250 yumurtadan ibarət bir toyuq ildə təqribən 25 kq ətə bərabər məhsul verir və buna da ət istehsalına nisbətən 2-4 dəfə az yem sərf Read more…

Toyuqların bəslənmə şəraiti

Quşlar üçün nəzərdə tutulan saxlanma texnologiyalarına əməl edilməlidir. Yəni, anac quşlardan alınan yumurtalar inkubasiyaya qoyulmalı, 1 günlük cücələr orta hesabla 34 qr canlı kütlədə olmaqla, 3-4 gün əvvəldən hazırlanmış binada yerləşdirilməlidir. İlk 3 gün ərzində binada (döşəmədən 8 sm hündürlükdə) havanın temperaturu 32-300C, nəmlik isə 65-70 % təşkil etməlidir. Binanın Read more…

Cücələrin bəslənməsi

Cücələrin bəslənməsi

Quşçuluq təsərrüfatlarının hər il yüksək keyfiyyətli cavan quşlar ilə əvəz edilməsi və quşların sayının artırılması fermerlərin fərdi təsərrüfatların quş məhsuldarlığının artırılmasını təmin etmək məqsədi ilə cücələrin bəslənməsi lazımı qaydalara əməl edilməlidir. Zооteхniki qaydalar və təcrübə göstərir ki, körpə cücələr bəslənmənin ilk günlərində isti, təmiz havalı, quru döşəməli оtaqlarda saхlanmalıdır. Bu Read more…