Quşların yemlənmə və saxlanma gigiyenası

Quşların sayca artırılması və məhsuldarlığının yüksəldilməsi normal yemləmə və gigiyenik tələbatların yerinə yetirilməsi şəraitində mümkündür. Normal yemləmə quşların yumurtavermə qabiliyyətini və yumurtanın inkubasiya keyfiyyətini (sağlam cücə çıxma faizini) artırır. Quşların yemlənməsi xüsusilə yumurtlama mövsümündə və tükdəyişmə dövründə daha da gücləndirilməlidir. Payız və qışda quşların yem payına 2-3 növdən, heyvani yemlər Read more…

Sahibkarlığın inkişafı üçün iqtisadi şəraitin yaradılması

 Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafını xarakterizə edən mühüm amillərdən biri də ölkədə ümumi istehsal həcminin ildən-ilə artması və bunun ən müxtəlif sahələri əhatə etməsidir. İstehsalat və hasilatın real quruluşunun təhlili göstərir ki, burada digər təbii resursların səmərəli şəkildə mənimsənilməsi genişlənməklə, eləcə də qeyri-neft sektorunda dinamik artım yaşanmaqdadır. Bunun nəticəsidir ki, keçən Read more…

Quşçuluğun iqtisadi əhəmiyyəti

Quşçuluğun iqtisadi əhəmiyyəti – Quşçuluq kənd təsərrüfatının çox xeyirli sahəsidir. Toyuqlar 5 aylığında yumurtlamağa başlayır. 10 toyuq yumurtası 1kq mal ətinə bərabər qidalılığa bərabərdir. Beləliklə, məhsuldarlığı 230-250 yumurtadan ibarət bir toyuq ildə təqribən 25 kq ətə bərabər məhsul verir və buna da ət istehsalına nisbətən 2-4 dəfə az yem sərf Read more…

Toyuq xəstəlikləri

Yoluxucu mikroorqanizmlərlə insan, heyvan və quşların qarşılıqlı yaşayış tərzi zamanı baş verənmürəkkəb bioloji hadisə infeksion proseslə nəticələnir.İnfeksiya yoluxdurmaq,zəhərləmək – mürəkkəb bioloji proses olmaqla müəyyən xaricimühit şəraitində insan, heyvan və quş orqanizmi ilə patogenmikroorqanizmin qarşılıqlı münasibətindən ibarətdir. Bu zaman mikro və makroorqanizmlərinmüxtəlif xüsusiyyətlərindən asılı olaraq infeksion proses infeksion xəstəlik,mikrob daşıyıcılıq və Read more…

Toyuqların bəslənmə şəraiti

Quşlar üçün nəzərdə tutulan saxlanma texnologiyalarına əməl edilməlidir. Yəni, anac quşlardan alınan yumurtalar inkubasiyaya qoyulmalı, 1 günlük cücələr orta hesabla 34 qr canlı kütlədə olmaqla, 3-4 gün əvvəldən hazırlanmış binada yerləşdirilməlidir. İlk 3 gün ərzində binada (döşəmədən 8 sm hündürlükdə) havanın temperaturu 32-300C, nəmlik isə 65-70 % təşkil etməlidir. Binanın Read more…

Cücələrin bəslənməsi

Cücələrin bəslənməsi

Quşçuluq təsərrüfatlarının hər il yüksək keyfiyyətli cavan quşlar ilə əvəz edilməsi və quşların sayının artırılması fermerlərin fərdi təsərrüfatların quş məhsuldarlığının artırılmasını təmin etmək məqsədi ilə cücələrin bəslənməsi lazımı qaydalara əməl edilməlidir. Zооteхniki qaydalar və təcrübə göstərir ki, körpə cücələr bəslənmənin ilk günlərində isti, təmiz havalı, quru döşəməli оtaqlarda saхlanmalıdır. Bu Read more…

Toyuq Yemləri

Toyuq Yemləri

Əgər toyuq yetişdirməkdə yenisinizsə, bilməli olduğunuz ən vacib şeylərdən biri onları nə ilə bəsləyəcəyinizdir. Bütün heyvanlar kimi, toyuqlar da sağlam qalmaq və inkişaf etmək üçün balanslaşdırılmış və qidalı bir pəhriz tələb edir. Bu yazıda biz toyuq yemini daha yaxından nəzərdən keçirəcəyik və müxtəlif yem növlərini, yem seçərkən nələrə diqqət etməli Read more…

Yumurta İnkubatorları

Yumurta inkubatorları quş yumurtalarının yumurtadan çıxması üçün idarə olunan mühit təmin etmək üçün istifadə olunur. Onlar adətən quşçuluq təsərrüfatlarında, inkubasiya zavodlarında və öz yumurtalarını çıxarmaq istəyən həvəskarlar tərəfindən istifadə olunur. Bu inkubatorlar temperatur, rütubət və ventilyasiya daxil olmaqla quş yuvasındakı şəraiti simulyasiya etmək üçün nəzərdə tutulub. Müxtəlif növ yumurta inkubatorları Read more…

Quş əti istehsalı üçün istifadə olunan mexanizm və avadanlıqlar

Quş əti istehsalı prosesi, quşların uygun şəkildə kəsilməsi ilə başlayır. Bu, insan sağlığı üçün təhlükəli ola biləcək bəzi orqanların, qan damarlarının və sinirlərin zərərsizləşdirilməsi mənasına gəlir. Kəsilmə: Quşların kəsilməsi üçün ən müasir mexanizmlər əllər ilə kəsinti, otomatik kəsici vəziyyətində olan təçhizatlar, bıçaqlar və tərk edilmiş istehsal mexanizmləri olur. Kəsinti və Read more…

Quş ətinin tərkibi

Quş əti yüksək qidalılıq dəyərinə malik yeyinti məhsuludur, beləyüksək qidalılıq dəyərinə malik olması bilavasitə quş ətinin kimyəvi tərkibi iləəlaqədardır. Belə ki, quş ətinin tərkibində insan orqanizmi tərəfindən asanlıqlahəzm olunan zülallar, yağlar, vitaminlər, mineral maddələr və karbohidratlarvardır. Quş ətini təşkil edən bu maddələr quş ətini keyfiyyətininformalaşmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Zülallar: Belə Read more…